A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

  1. Portada>
  2. Novas>
  3. Denunciamos actividade presuntamente ilegal na mina San Acisclo (Muras)

Denunciamos actividade presuntamente ilegal na mina San Acisclo (Muras)

15 de Marzo do 2023

sanacisclo2

Aportamos probas documentais da presenza de maquinaria e demandamos investigación e que se valoren posíbeis sancións. Entre as irregularidades da mina destacan o incumprimento da Directiva de Augas, Rede Natura e ausencia de licencia municipal

 

A responsábel da Loita contra o Acaparamento de Terras, Margarida Prieto Ledo, vén de dirixir escritos e fotografías ao concello de Muras e á Polícía Autonómica para denunciar actividades presuntamente ilegais na polémica mina de San Acisclo (Muras), situada na área de amortecemento e no contorno de protección do ben do patrimonio cultural de Galiza denominado Mámoa do Chao do Navallo -catalogado con código GA27033036-, e que non conta cos necesarios informes de Augas de Galicia, nin con Estudo de Impacto Ambiental.

Esiximos a paralización inmediata destes traballos, por tratarse de actividades que carecen das preceptivas autorizacións de augas, ambiental e urbanística, e demandamos o inicio dos correspondentes procedementos sancionadores contra os infractores, así como que se nos teña por personadas nos mesmos, e se lle dea o correspondente trámite de audiencia”, reivindica Prieto.

Na súa denuncia a responsábel da loita contra o acaparamento de terras no SLG-CCLL ilustra con imaxes a presenza de maquinaria, presuntamente contratada pola empresa mercantil concesionaria Materiales Cerámico Materias Primas SL., realizando labores mineiras na concesión Ampliación San Acisclo nº 4076 en Silán (Muras).

Para chegar até a finca na que se atopan agora, as máquinas pasaron por leiras particulares sen permiso. Animamos á veciñanza a denunciar se se atopan neste caso”, indica Margarida Prieto.

Actualmente está interposto un recurso de reposición por parte do Sindicato Labrego Galego no que solicitamos a suspensión da autorización da actividade mineira por parte da Xunta de Galicia, para a cal non consta ademais a existencia dunha licencia municipal.

Como xa temos denunciado en reiteradas ocasións, son múltiples as irregularidades presentes na mina San Acisclo, comezando porque esta concesión e o seu proxecto encádranse na Proposta de ampliación da rede Natura 2000 de Galicia (Decembro 2011), vulnerando a Directiva 92/43/CEE, relativa á Conservación de Hábitats Naturais e da Fauna e Flora Silvestres.

Trátase ademais dunha actividade extractiva con impactos ambientais severos, destacando a afección moi severa e prexuízos irreparables para a Rede Natura 2000 e a súa incoherencia e falla de conectividade ecolóxica entre os ecosistemas. Cómpre ter en conta que as especies non entenden de límites xeográficos e que o mantemento da conectividade ecolóxica é fundamental para a conservación dos ecosistemas e da coherencia da propia Rede

Tamén conleva unha afección moi severa e prexuízos significativos para os recursos hídricos, carencendo dun estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico que garanta a calidade das masas de aguga superficiais e soterradas e a no afección aos acuífureos, vunerando flagrantemente da Directiva Marco dá Auga (DMA). Esta afección severa exténdese ao conxunto de cauces da área e afección do proxecto con impactos sobre brañas, humidais, fontes e nascencias de cauces, ficando unha importante rede fluvial afectada por este proxecto de explotación mineira a ceo aberto.

Dende o SLG-CCLL seguiremos pendentes da evolución deste expediente, denunciando calquera outra nova irregularidade identificada no proxecto da mina San Acisclo.